JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GRADAČCA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Grad Gradačac
Turistička zajednica grada Gradačca
Turističko vijeće

Datum: 10.07.2023. godine
Broj: 07-01-18-143/23

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA SKUPŠTINE
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA GRADAČCA

I. Predmet javnog poziva

Objavljuje se javni oglas za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajednice grada Gradačca.

Za poziciju člana Skupštine Turističke zajednice grada Gradačca, u skladu sa članom 17. Zakona o turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 1/15; u daljem tekstu Zakon) i člana 2. Pravilnika o obaveznim članovima turističke zajednice i izgledu i sadržaju obrasca za uplatu članskog doprinosa („Službene novine TK“ broj: 4/16; u daljem tekstu Pravilnik) mogu se kandidovati ili biti kandidovani pravna (odnosno njihovi predstavnici) i fizička lica koja na području grada Gradačac imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koja ostvaruju prihod, odnosno čija je temeljna ili pretežita djelatnost iz sljedećih grupa djelatnosti:

 1. trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala,
 2. prevoz i skladištenje,
 3. djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanje hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo),
 4. informacije i komunikacije,
 5. finansijske djelatnosti  i djelatnosti osiguranja,
 6. poslovanje nekretninama,
 7. stručne, naučne i tehničke djelatnosti,
 8. administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
 9. djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite,
 10. umjetnost, zabava i rekreacija,
 11. ostale uslužne djelatnosti.

Broj članova koji se imenuju u Skupštinu Turističke zajednice grada Gradačca je 13 (trinaest). Izbor i zastupljenost pojedine djelatnosti u odnosu na drugu djelatnost vršit će komisija na osnovu  Zakona i Pravilnika.

II. Opis pozicije

Skupština Turističke zajednice grada Gradačca nadležna je da:

 1. donosi Statut,
 2. donosi poslovnik o radu Skupštine,
 3. imenuje i razrješava predsjednika Skupštine iz reda članova Skupštine,
 4. imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora Turističke zajednice,
 5. imenuje i razrješava članove Turističkog vijeća,
 6. imenuje i razrješava predstavnika Turističke zajednice grada Gradačca u Skupštini  Turističke zajednice Tuzlanskog kantona,
 7. donosi godišnji program rada i godišnji finansijski plan Turističke zajednice, uz prethodnu saglasnost Gradskog vijeća Gradačac,
 8. usvaja godišnji izvještaj o radu i godišnji finansijski izvještaj Turističke zajednice uz obavezu podnošenja istih i na usvajanje Gradskom vijeću Gradačac,
 9. donosi odluku o osnivanju i organizaciji Turističkog ureda,
 10. donosi odluku o izvještajima koje podnose Nadzorni odbor, Turističko vijeće i predsjednik Turističkog vijeća,
 11. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.

III. Mandat

Mandat članova skupštine Turističke zajednice grada Gradačca je 4 (četiri) godine, a članovi mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani najviše još jedan mandat.

Predsjednik i članovi skupštine Turističke zajednice grada Gradačca imaju pravo na naknadu za svoj rad, čija se visina utvrđuje godišnjim finansijskim planom i posebnom odlukom Skupštine Turističke zajednice grada Gradačca, koja će se isplaćivati iz sredstava Turističke zajednice grada Gradačca.

IV. Uslovi za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 3. da ispunjava uslove za članstvo u Turističkoj zajednici grada Gradačca (izvod o uplaćenoj taksi po osnovu članskog doprinosa regulisanim članom 37., 38., 39. i 40. Zakona o turističkim zajednicama Tuzlanskog kantona za prethodnu godinu),
 4. da nije osuđivan za krivično djelo (izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 5. da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti člana Skupštine Turističke zajednice (izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak (izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
 7. da ima stečenu najmanje srednju stručnu spremu (dokaz uvjerenje ili diploma o završenom stepenu obrazovanja).

Kandidati koji budu predloženi za imenovanje sa rang liste sa najboljim kandidatima dužni su dostaviti Uvjerenje nadležnog MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo, Uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti člana Skupštine Turističke zajednice i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak u roku od 30 dana od dana utvrđenog prijedloga.

V. Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti biografiju, originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata, ne starije od tri mjeseca, koji su dokaz o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Turističke zajednice grada Gradačca www.visitgradacac.ba.

VI. Ostale napomene

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa bit će pozvani na intervju koji će provesti Komisija za izbor imenovana od strane Turističkog vijeća.

Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Turističkom vijeća na daljnje razmatranje.

U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ili postupci nisu ispoštovani, zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Turističkom vijeću, a kopija se dostavlja Ombdusmenu za ljudska prava BiH.

Prijave na javni oglas sa svim traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u Turistički ured Turističke zajednice grada Gradačca ili poštom preporučeno na adresu:

Turistička zajednica grada Gradačca
Ul. H. K. Gradaščevića br. 7
76250 Gradačac

uz naznaku na koverti:

„Prijava za člana Skupštine Turističke zajednice grada Gradačac – NE OTVARAJ“

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Obrazac prijave na javni oglas može se preuzeti u Turističkom uredu Turističke zajednice  grada Gradačca i sa web stranice Grada Gradačac.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Predsjednik Turističkog vijeća
Hermin Halilović

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top