ISPRAVKA TEKSTA JAVNOG OGLASA – članovi Skupštine TZ Grada Gradačca

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Grad Gradačac
Turistička zajednica grada Gradačca
Turističko vijeće

Datum: 11.09.2023. godine
Broj: 07-01-18-143-1/23

Zbog uočene greške u tekstu Javnog oglasa za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajednice grada Gradačca objavljenog 05. 09. 2023. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz i na web stranici Turističke zajednice grada Gradačca, Turistička zajednica grada Gradačca objavljuje

ISPRAVKU TEKSTA JAVNOG OGLASA

I

Tekst Javnog oglasa za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajednice grada Gradačca objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Turističke zajednice grada Gradačca (www.visitgradacac.ba) dana 05.09.2023. godine, mijenja se u dijelu I. Predmet javnog poziva i IV. Uslovi za pozicije i glasi:

I. Predmet javnog poziva, gdje se riječ „poziv“ zamjenjuje sa riječi „oglas“.

IV. Uslovi za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
b) da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
c) da ispunjava uslove za članstvo u Turističkoj zajednici grada Gradačca (izvod o uplaćenoj taksi po osnovu članskog doprinosa regulisanim članom 37., 38., 39. i 40. Zakona o turističkim zajednicama Tuzlanskog kantona za prethodnu godinu),
d) da nije osuđivan za krivično djelo (izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
e) da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti člana Skupštine Turističke zajednice (izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak (izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa),
g) da ima stečenu najmanje srednju stručnu spremu (dokaz uvjerenje ili diploma o završenom stepenu obrazovanja),
h) ovlaštenje pravnog lica za kandidata koji se prijavljuje na javni oglas (dostupno na web stranici www.visitgradacac.ba).

II

Preostali dio Javnog oglasa ostaje nepromijenjen.

III

Ispravka Javnog oglasa će biti objavljena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i web stranici Turističke zajednice grada Gradačca (www.visitgradacac.ba).

IV

Rok za dostavljanje prijava na Javni oglas je 15 dana od dana objavljivanja obavijesti o ispravci u dnevnim novinama.

Predsjednik Turističkog vijeća
Hermin Halilović

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top