JAVNI KONKURS za imenovanje Voditelja Turističkog ureda

Turistička zajednica grada Gradačca
Turističko vijeće

Broj: 07-01-18-423/22
Datum: 11.11.2022. godine

Na osnovu odredaba Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 15. Zakona o turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 11/15 i 14/16), člana 32. Statuta Turističke zajednice grada Gradačca („Službene novine Grada Gradačca“ broj: 4/19) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca, broj: 07-01-18-422/22 od 11.11.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gradačca, na 14. sjednici održanoj 11.11.2022. godine, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Voditelja Turističkog ureda
Turističke zajednice grada Gradačca

I    NAZIV POZICIJE 

        Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca

    II    OPIS POZICIJE

          Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca , u okviru propisanih ovlaštenja, obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda  u granicama utvrđenih ovlasti, odgovoran je za poslovanje Turističke zajednice grada Gradačca i zakonitosti rada Turističkog ureda ,
 • provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća
 • organizuje izvršenje zadataka Turističke zajednice grada Gradačca
 • zastupa Turističku zajednicu grada Gradačca i poduzima pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice grada Gradačca
 • zastupa Turističku zajednicu grada Gradačca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlaštenjima
 • odgovoran je za namjensko trošenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici grada Gradačca,
 • usklađuje materijalne i druge uslove rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni , u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Turističke zajednice grada Gradačca i njenih organa,
 • predlaže zapošljavanje zaposlenika u Turističkom uredu
 • odlučuje o raspoređivanju zaposlenika na određena radna mjesta,o radnom vremenu zaposlenika, te o prestanku rada, a u skaldu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji Turističkog ureda  koji usvaja Turističko vijeće
 • upozorava organe Turističke zajednice na nezakonitost njihovih odluka
 • odlučuje o službenim putovanjima radnika
 • odlučuje o korištenju ličnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
 • predlaže organizaciju i sistematizaciju Turističkog ureda, kao i druge opće akte neophodne za funkcionisanje Turističkog ureda,
 • ako ocijeni da je to potrebno, svrsihodno i u cilju izvršavanja zadataka Turističke zajednice grada Gradačca predlaže Turističkom vijeću povjeravanje pojedinih  stručnih poslova trećim licima.
 • potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice grada Gradačca
 • zajedno sa predsjednikom Turističkog vijeća priprema Sjednice Turističkog vijeća i Skupštine
 • podnosi Turističkom vijeću  izvještaj o svom radu i o radu Turističkog ureda te predlaže mjere za unaprijeđenje organizacije rada Turističkog ureda
 • daje punomoći i prokuru u skladu sa svojim ovlaštenjima,
 • rješava u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima radnika Turističkog ureda,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama organa Turističke zajednice grada Gradačca,

III  OPĆI USLOVI

      Kandidati za Voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca moraju ispunjavati sljedeće opće uslove :

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene , zastarjele ili oproštene kazne,
 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
 6. da nije  izabran dužnosnik, nosioc izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Fedraciji  Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 70/80),
 7. da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova utvrđenih u tački III Javnog konkursa, kandidati za Voditelja Turističkog ureda, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 1. da ima univerzitetsku diplomu najmanje VII stepen stručne spreme  ili  visoko obrazovanje najmanje prvog  ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS  bodova-turističkog, ekonomskog, pravnog ili drugog društvenog smjera,
 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 1 (jednu) godinu  na rukovodnim poslovima,
 3. da mu pravosnažnom sudskom presudom ili rješenjem nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova i rukovođenja,
 4. da posjeduje organizatorske sposobnosti,
 5. poznavanje jednog stranog jezika (uvjerenje/certifikat),
 6. da nije predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice,
 7. da u proceduri kandidovanja sačine i predstave Program rada i razvoja Turističke zajednice grada Gradačca.

Ocjena kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove utvrđene tačkama III i IV  izvršit će se na osnovu intervjua. Prilikom obavljanja intervjua u proceduri izbora kandidata, kandidati će predstaviti Program rada i razvoja Turističke zajednice grada Gradačca, po osnovu čega će Komisija  uz dodatna pitanja izvršiti ocjenu kandidata u pogledu:

 • Minimuma znanja o organizaciji i djelatnosti Turističke zajednice grada Gradačca i vizije njenog budućeg rada,
 • Komunikacijskih i organizatorskih sposobnosti te naklonjenosti timskom radu,
 • Sposobnosti savjesnog i odgovornog obavljanja poslova na poziciji  za koju se kandiduje,
 • Sposobnosti nepristranog donošenja odluka.

V   POTREBNI DOKUMENTI

 Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju ( orginal ili ovjerena kopija):

 1. Prijavni obrazac (sastavni dio Uredbe o postupku za prijem u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu – „ Službene novine tuzlanskog kantona“: broj: 4/19, (dostupan na web stranici: www.visitgradacac.ba) ,
 2. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
 3. Potvrda CIPS-a o prebivalištu ( ne starije od šest mjeseci),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne ( ne starije od 3 mjeseca),
 7. Uvjerenje da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem nije izricana mjera zabrane obavljanja poslova i rukovođenja ( ne starije od 3 mjeseca),
 8. Diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
 9. Uvjerenje o radnom iskustvu i iskustvu u rukovođenju,
 10. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III, podtačka 5., 6. i 7.,
 11. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu iz tačke IV, podtačka 5.,
 12. Program rada i razvoja Turističke zajednice grada Gradačca.

 VI  OSTALE NAPOMENE

          Mandat Voditelja Turističkog ureda traje 4 ( četiri ) godine i može  biti ponovo imenovan, ali ne više od dva mandata.

            Lice imenovano za Voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca, zaključit će ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa predsjednikom Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Gradačca.

           Svi kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove Javnog konkursa biti će pozvani naintervju.

            Nakon provedene  procedure Javnog konkursa, Komisija će Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Gradačca dostaviti izvještaj o provedenom postupku sa listom uspješnih kandidata.

           Voditelja bira i imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gradačca. Smatra se da je kandidat koji je prvi na listi, kao najuspješniji prošao otvorenu konkurenciju.

           Protiv Odluke o izboru voditelja Turističkog ureda grada Gradačca može se podnijeti prigovor u roku od osam (8) dana od prijema Odluke. Prigovor se podnosi Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Gradačac.

          Izabrani kandidat biti će u obavezi, u roku od sedam (7) dana od dana imenovanja, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koji je Javni konkurs raspisan ( ne starije od 6 mjeseci).

VII ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijavu sa dokumentacijom utvrđenom tačkom V Javnog konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačca, Web stranici Turističke zajednice Grada Gradačca i Dnevnom listu „Dnevni avaz“, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

Prijavu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA GRADAČCA
Ulica: H.K. Gradaščevića br. 7, (Sportska dvorana)
76250 Gradačac
sa naznakom:
„Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje Voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca“
„NE OTVARATI“

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt telefon.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                          Predsjednik Turističkog vijeća
Hermin Halilović

Scroll to Top